Czego można się nauczyć na studiach BHP?

Czego można się nauczyć na studiach BHP?

Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” to zajęcia, których celem jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie studiów na tym kierunku zapewnia możliwość pracy na stanowisku pracownika służby BHP tym osobom, które nie ukończyły studiów wyższych w tej specjalności.

Program studiów – podstawowe informacje

Podyplomowe studia BHP Warszawa to zajęcia prowadzone przez wykładowców uczelni, ratowników medycznych, a także specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką prawa pracy.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się specjalistycznymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki BHP. Umiejętności te pozwolą pełnić im wysokie stanowiska w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki temu mogą oni stać się w przyszłości:

  • starszymi inspektorami BHP (minimum rok stażu pracy w służbach BHP),
  • starszymi specjalistami BHP (minimum trzy lata stażu pracy w służbach BHP),
  • głównymi specjalistami ds. BHP (minimum pięć lat stażu pracy w służbach BHP).

Tematyka zajęć na przykładzie realizowanych przedmiotów

Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają się z kwestiami dotyczącymi prawnej ochrony pracy, ergonomii pracy, wypełniania dokumentacji BHP (w tym zgłoszeń dot. wypadków i zwolnień), organizowania struktur ochrony przeciwpożarowej, a także analizy zagrożeń związanych z pracą na określonych stanowiskach. Co więcej, w trakcie zajęć poruszona zostanie również problematyka związana z oceną wymagań zdrowotnych wobec pracowników, a także z pracą urządzeń wchodzących w skład instalacji cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych. Dodatkowo słuchacze zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i z czynnikami, jakie mają wpływ na ocenę środowiska pracy.

Zasady dotyczące uczestnictwa w studiach

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (co najmniej), przy czym kierunek tychże studiów nie jest określony w rozporządzeniu. Oznacza to, że osoby te mogą stać się w przyszłości specjalistami BHP w swoich zakładach pracy i to niezależnie od branży, w jakiej aktualnie pracują.

Osoby, które chcą zostać przyjęte na studia podyplomowe z zakresu BHP muszą złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie uczelni,
  • aktualną fotografię, która musi być sporządzona zgodnie z zasadami obowiązującymi dla zdjęć do dowodów osobistych,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający zrealizowanie opłaty wpisowej (jednorazowej),
  • sporządzone przez podmiot zewnętrzny skierowanie, które musi zawierać wymagane dane (np. NIP instytucji, kwota dofinansowania itd.).

Przyjęcie na studia – informacje organizacyjne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach są zwolnione z obowiązków zaliczenia egzaminów wstępnych. Co ważne – rekrutacja odbywa się na zasadach „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to, że o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a datą wiążącą jest tu dzień, w którym złożone zostały wszystkie niezbędne dokumenty. Osoby, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji, zostaną o tym fakcie poinformowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W wiadomości zostanie też przekazana informacja o terminie rozpoczęcia zajęć.

Po zakończeniu studiów słuchacze są zobligowani do zdania egzaminu ustnego. Na zakończenie studiów słuchacze uzyskają świadectwo dokumentujące zakończenie studiów podyplomowych, a także zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *