Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015

zarządzanie środowiskowe

ISO 14001:2015 to norma, która dotyczy zarządzania środowiskowego. W 1992 roku powstał pierwszy standard, dotyczący tej kwestii (opublikowała go organizacja British Standard Solution). Rozwiązanie to określone zostało jako system zarządzania środowiskiem BS 7750. Cztery lata później opublikowano normę o zasięgu globalnym, która do dzisiaj znana jest jako ISO 14001.

Cele ISO 14001:2015, czyli czemu służy zarządzanie środowiskowe?

Treść normy dotyczy wdrożenia takiego systemu zarządzania środowiskiem, który pozwoli do minimum ograniczyć negatywny wpływ działalności organizacji na przyrodę. Jest to możliwe dzięki zarządzaniu zasobami w efektywny i przemyślany sposób, z uwzględnieniem wpływu konkretnych wyrobów na stan środowiska.

Norma skierowana jest do każdej firmy, priorytetowo traktującej politykę i cele środowiskowe, niezależnie od tego, czy zajmuje się ona działalnością przetwórczą, usługową, czy produkcyjną. ISO 14001:2015 jest więc rozwiązaniem dla organizacji, której zależy na utrzymywaniu systemu zarządzania środowiskowego na wysokim poziomie oraz doskonaleniu go.

Firmom, które chcą dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób zdobyć certyfikat, polecane są różnorodne szkolenia tematyczne. Bogatą ofertę szkoleń, które pozwolą zdobyć międzynarodowe certyfikaty jakości, oferuje PakułaConsulting (https://pakulaconsulting.pl/ISO-14001).

Dlaczego warto zdobyć certyfikat ISO 14001:2015

Zgodnie z normą, punktem wyjścia jest określenie kontekstu organizacji. Pozwoli to na sprecyzowanie zakresu systemu dotyczącego polityki środowiskowej. Norma polityką tą określa ogólne założenia dotyczące środowiska, które organizacja planuje wprowadzić w życie. Jej treść przewiduje również kolejne punkty, niezbędne do tego, aby organizacja mogła być certyfikowana; wymienia m.in. identyfikację aspektów środowiskowych i prawnych oraz ustalenie celów, zadań i konkretnych programów środowiskowych.

Po wprowadzeniu w życie celów, nastąpić powinno monitorowanie systemu środowiskowego. Niezbędne jest tutaj regularne kontrolowanie zmian dotyczących przepisów prawnych. Monitorowanie odbywa się również za pośrednictwem wewnętrznych audytów, które są w stanie rozpoznać niezgodności.

Do obowiązku organizacji należy wdrożenie właściwych procedur postępowania z tymi niezgodnościami. Na koniec norma ISO 14001:2015 nakazuje kierownictwu odbywanie regularnych przeglądów systemu . Ich celem jest m.in. rozpoznanie, na jakich polach organizacja może wprowadzić udoskonalenie swoich działań.

Postępowanie zgodnie z wytycznymi, zawartymi w normie, pozwoli organizacji na:

  • właściwą gospodarkę odpadami;
  • zwiększenie kontroli nad kosztami, na skutek wprowadzenia oszczędności dotyczących materiałów oraz wykorzystania energii;
  • zdobycie prestiżu i miana organizacji troszczącej się o ochronę środowiska
  • zwiększenie świadomości dotyczącej zarządzaniem czynnikami ryzyka, dotyczącymi ochrony środowiska; pozwoli to odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia i wdrożenie środków zapobiegawczych;
  • zoptymalizowane dobieranie materiałów i surowców, służących do wytwarzania produktów.

Norma ISO 14001:2015 została opracowana w taki sposób, aby można było zastosować ją w organizacjach, działających w różnych branżach, niezależnie od warunków kulturowych, społecznych, geograficznych.


pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *