Uproszczona księgowość dla małych firm – co warto wiedzieć?

księgowość dla małych firm

Prowadzisz małą firmę, ale nie do końca odnajdujesz się w księgowości? Od 2018 roku prowadzenie firmy stało się łatwiejsze. Dowiedz się, jakie zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje projekt ustawy, która weszła w życie w tym roku.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorcą nazywamy osobę, która w ciągu roku zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a obrót netto ze sprzedaży towarów, usług, wyrobów, operacji finansowych nie przekracza 2 mln euro przeliczanych na złotówki. Projekt ustawy zakłada włączenie do jednostek mikro także osób fizycznych i spółek osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy wynosiły równowartość nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro. Do tej pory rachunkowość małych firm była skomplikowana i dla niektórych stanowiła spory problem. Uproszczona księgowość, którą zakłada ustawa, ma za zadanie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Uproszczona księgowość – co się zmienia?

Propozycji ułatwień prowadzenia firmy jest około 50. W ustawie o rachunkowości zmianom ulegną przepisy art. 7 ustawy, które zwiększają liczbę jednostek zaliczanych do kategorii mikro.

Dzięki temu więcej firm będzie mogło korzystać z uproszczeń dotyczących:

  • ksiąg rachunkowych – projekt ustawy znosi obowiązek podwójnego zawiadamiania o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez podatników podatku dochodowego; zawiadomienie to ma zostać złożone po zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy,
  • uproszczonego bilansu;
  • uproszczonego rachunku zysków i strat;
  • niesporządzania informacji dodatkowej;
  • niestosowania wartości godziwych.

księgowość uproszczona wrocław

Dodatkowe ułatwienia dla małych firm i mikro jednostek

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje brak konieczności szacowania i tworzenia rezerw na ewentualne wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń. Dodatkowo nie musisz już tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przyszłych świadczeń dla pracowników np. świadczenia emerytalnego. Zmiana obejmuje także amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zasady ujmowania w kosztach odpisów według prawa bilansowego i podatkowego mają być zbliżone.

Dokumenty sprawozdawcze – ile powinny być przechowywane?

Czas przechowywania dokumentów sprawozdawczych został skrócony. Zasada ta obejmuje wszystkie firmy – mikro, małe, a także większe. Przed wejściem w życie ustawy obowiązek przechowywania tego typu dokumentów był bezterminowy. Obecnie masz obowiązek przechowywania rocznego sprawozdania finansowego przez 5 lat. Czas ten liczony jest od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Po tym okresie możesz zadecydować czy chcesz je dalej archiwizować.


pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *