Co to jest Private Equity? Na czym polega to finansowanie?

Co to jest Private Equity? Na czym polega to finansowanie?

Private Equity to inwestycje w firmy działające na rynku pozagiełdowym. Dokonują ich głównie fundusze, czyli podmioty inwestujące powierzony kapitał. W mniejszym stopniu finansowania udzielają inne podmioty (np. akceleratory) i osoby fizyczne (np. anioły biznesu). Według klasycznej definicji, Private Equity obejmuje również finansowanie Venture Capital.

Celem takiego finansowania jest najczęściej uzyskanie zysków kapitałowych w ramach przeprowadzanych wyjść z inwestycji (exit), czyli sprzedaży udziałów czy akcji danej firmy. Zyski z inwestycji takiego inwestora wynikają nie tylko ze wzrostu wartości firm, ale są również osiągane w formie dywidend czy odsetek od pożyczek czy obligacji.

Definicja Private Equity

Private Equity (PE) można zdefiniować jako szeroko pojęte finansowanie, którego udziela się firmom nienotowanym na giełdzie. W wolnym tłumaczeniu, PE to „inwestycje w firmy prywatne”, czyli firmy „niegiełdowe” („niepubliczne”).

Chodzi o firmy, które nie podlegają specjalnym regulacjom rynku publicznego. Te regulacje dotyczą między innymi finansowych i pozafinansowych obowiązków informacyjnych, sposobu dokonywania przejęć czy połączeń (fuzji).

Od czasu do czasu, fundusze PE dokonują inwestycji w spółki notowane na giełdzie. Takie transakcje są raczej czymś wyjątkowym. Ich celem jest przeprowadzenie operacji wycofania firmy z giełdy (delisting).

Definicja PE jest bardzo szeroka

Private Equity obejmuje wszystkie formy finansowania firm. Takie transakcje najczęściej przyjmują formę inwestycji w udziały czy akcje spółki. Jednak częste są też pożyczki, obligacje, obligacje zamienne na akcje czy finansowanie mezzanine.

Finansowanie Private Equity dotyczy wszystkich faz rozwoju danego przedsięwzięcia czy firmy. W tym ujęciu, najbardziej charakterystyczne transakcje to przede wszystkim:

  • inwestycje we wczesnych fazach rozwoju projektów i firm, czyli Venture Capital,
  • finansowanie wzrostu firm, które wczesną fazę rozwoju mają już za sobą,
  • finansowanie przejęć (buyout), wykupy lewarowane (LBO), a w tym również wykupy menadżerskie (MBO),
  • inwestycje związane z restrukturyzacją firm,
  • finansowanie mezzanine, które może wystąpić w powiązaniu ze wszystkimi powyżej wymienionymi transakcjami, oprócz Venture Capital,
  • inwestycje w nieruchomości i infrastrukturę.

Z punktu widzenia tak szerokiej definicji, finansowanie PE może być realizowane przez szerokie spektrum inwestorów.

To grono inwestorów obejmuje nie tylko fundusze Private Equity czy Venture Capital, czyli profesjonalnych inwestorów, zarządzających powierzonym kapitałem. Inwestorami są również anioły biznesu czy inne osoby fizyczne, jak członkowie rodziny pomysłodawców i założycieli startupów, ich przyjaciele czy znajomi.

PE poświeciłem kilka tekstów na moim blogu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka zacznij od tekstu, gdzie opisuję jak inwestuje i funkcjonuje fundusz Private Equity. Znajdziesz tam linki to innych tekstów, w których omawiam takie kwestie jak pozyskiwanie kapitału przez fundusz (fundraising) czy podział zysków funduszu.

Private Equity czy Venture Capital?

W praktyce biznesowej, oprócz klasycznej definicji, funkcjonuje również znaczenie potoczne. W ujęciu potocznym, wielu praktyków traktuje oddziela inwestycje Private Equity od Venture Capital.

Tego typu podejście przejawia się również w nazwach niektórych podmiotów dokonujących inwestycji na rynku pozagiełdowym, które używają określeń „fundusz Venture Capital & Private Equity”.

Potoczna definicja wynika z tego, że w uproszczony sposób próbuje się odróżnić VC od finansowania PE. Zazwyczaj, bierze się pod uwagę wielkość finansowania, fazę rozwoju danego projektu inwestycyjnego czy firmy oraz typ inwestora.

Z punktu widzenia kryterium wielkości finansowania, w potocznym rozumieniu, Private Equity to wszystkie transakcje, których kwoty są wyższe niż 3-4 mln euro. Według drugiego kryterium, finansowanie PE dotyczy przedsięwzięć, które już funkcjonują od pewnego czasu na rynku, a przy tym uzyskują stabilne przychody.

Ostatnie kryterium stanowi, że finansowanie PE jest realizowane wyłącznie przez profesjonalnych „pośredników”, czyli fundusze. Oznacza to, że finansowanie startupu przez anioły biznesu, akceleratory czy przyjaciół i członków rodziny założyciela nie traktuje się jako PE.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting https://www.private-equity.pl/. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców m.in. w zakresie sprzedaży i wyceny firmy i pozyskiwanie kapitału.

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *