Mikrootoczenie i makrootoczenie – charakterystyka

Mężczyzna zajmujący się analizą mikrootoczenia i makrootoczenia przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo czy też firma, z którą mamy do czynienia, funkcjonuje w jakimś określonym otoczeniu. Jest tak, niezależnie od tego, czy mamy na myśli mały biznes własny, dużą inwestycję korporacyjną, stacjonarny lub internetowy sklep czy też niezależne działanie, wsparte na podmiotach dostarczanych przez lokalne filary, które składają się na mikrootoczenie przedsiębiorstwa dobrze prosperującej, przychylnej swojemu środowisku, firmy.

Zakres oddziaływania ekonomii

Dokładne wyjaśnienie zagadnień – mikrootoczenie przedsiębiorstwa i makrootoczenie przedsiębiorstwa, jest rzeczą dosyć trudną, ponieważ ekonomia, to jedna z nauk społecznych, które w sposób szeroki i elastyczny, wykorzystuje pojęcia interpretowane precyzyjniej przez inne, pokrewne jej dziedziny.

Ekonomia, czerpie z matematyki, informatyki i statystyki, po to, by rozbudowywać dostępny jej zakres definicyjny oraz pozbawiać nauki ścisłewłaściwych dla nich ograniczeń. Jest rodzajem precyzyjnie skonstruowanej prowokacji i wciąż prężnie rozwijającą się nauką, która nie boi się pokonywać stawianych przed nią współcześnie, nawet najtrudniejszych wyzwań. Boryka się dzielnie z kryzysami, opierając się o paradygmaty obowiązujące system nauk społecznych.

Co odróżnia od siebie pojęcia: makrootoczenie przedsiębiorstwa i mikrootoczenie przedsiębiorstwa

Słowa mikro używamy najczęściej, gdy mamy na myśli coś bardzo małego, tak małego jak matematyczna jedna milionowa.  Zarówno “mikra” jak i “makra” są rodzajami przedrostków używanych przez te dziedziny nauk, które zwykły posługiwać się liczbami. Jednak mikro w układzie SI, jest miarą podwielokrotności, podobnie jak nano czy atto.

Natomiast makro, jest dla mikro pojęciem obcym, wykraczającym poza jego usystematyzowane układem SI, możliwości. Zatem ich wzajemne porównywanie i odnoszenie do siebie, jest rodzajem pojęciowego błędu. Błędu, który wykorzystała i do dziś z rozmysłem realizuje, prężnie rozwijająca się ekonomia. Mikro różni się od makro. Tą podstawową zasadę dobrze jest sobie na stałe utrwalić i o niej pamiętać.

Więcej dowiesz się na http://www.finansor.pl/.

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa – cechy podstawowe i wyróżniki

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa to w zasadzie wszystkie elementy istniejące wokół danego podmiotu biznesowego. Wyróżnia je jednak fakt, że posiadają one pewne cechyktóre możemy nazwać niezbędnymi, byśmy mogli mówić o nich jako o mikrootoczeniu przedsiębiorstwa.

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa – cechy: 

 • bezpośredniość,
 • bliskość materialna,
 • zależność,
 • konkurencyjność,
 • widoczny i odczuwalny dla wszystkich jego elementów, zakres oddziaływania.

Jeśli jesteś pracownikiem danej firmy, możesz się czuć wyróżniony, ponieważ również stanowisz część jego mikrootoczenia, które w naukach ekonomicznych, często bywa prezentowane pod postacią piramidy. Ten popularny już wzorzec, utrwalił się ze względu na stopniowalność zależności z jaką spotykamy się w przypadku sektora wpływu bezpośredniego.

Poznaj także podstawowe elementy mikrootoczenia przedsiębiorstwa. Znajdziesz je w artykule na http://www.trinet.com.pl/podstawowe-elementy-mikrootoczenia-i-makrooteczenia/.

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa – podmioty

Odwołując się do podziału wyróżnionego przez Grażynę Gierszewską i Marię Romanowską w książce ich autorstwa pt.: “Analiza strategiczna przedsiębiorstwa.”, mikrootoczenie składa się z następujących podmiotów:

 • konkurentów,
 • klientów,
 • dostawców,
 • regulatorów rynku,
 • i sojuszników strategicznych.

Każdy z wymienionych składników posiada charakterystyczną dla siebie definicję, która w sposób wyczerpujący, opisuje funkcjonowanie danego elementu

Makrootoczenie przedsiębiorstwa – rama osiąganego zysku

Mikrootoczenie firmy stolarskiej

Zdjęcie pochodzi ze strony http://www.ludzie-biznesu.pl.

Makra to w języku ekonomii, tzw. wielkości zagregowane, czyli takie, które tworzone są przez pojedyncze podmioty, połączone ze sobą i składające się na pewną określoną jakimś schematem, wzorem czy zasobem całość. Owo współistnienie elementów makrootoczenia przedsiębiorstwa, zachodzi i ma faktycznie miejsce, ze względu na występowanie pewnej wyodrębnionej i określonej z góry cechy, mianownika czy też społecznej wytycznej. Inaczej mówiąc, jest coś co powoduje, że wchodzące w skład makra podmioty, są do siebie wzajemnie podobne i z tego mi.in. powodu, możemy je łączyć w zagregowane zbiory, składające się na otoczenie ogólne danego przedsiębiorstwa.

Elementy makrootoczenia, przedsiębiorstwa

Zatem wyróżnikami elementów makrootoczenia są obowiązujące je niepodważalne, ale też i stale zmieniające się zasady, reguły i warunki, takie jak:

 • przepisy,
 • prawo,
 • normy, tradycja i trendy społeczne,
 • ustalone zwyczaje i wartości,
 • dostępna wiedza i technologia.

Makrootoczenie przedsiębiorstwa – czynniki oddziałujące

To zewnętrzny dla podmiotu makrootoczenia przedsiębiorstwa, oddziałujący na niego zespół czynników, który mogą stanowić: panujący w danym kraju system, strefa klimatyczna czy dominujący układ geopolityczny. Rozwijające się przedsiębiorstwo ze względu na posiadany potencjał i zasoby, w pewnym sensie rywalizuje ze z góry ustalonym i narzuconym mu systemem wytycznych. Jest to definicyjna cecha przedsiębiorstwa, przypisana do produkcji, świadczenia usług i co najważniejsze, osiągania zysku.

Źródła:

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *