Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

karta informacyjna przedsiębiorstwa

Karta informacyjna przedsięwzięcia to wszechstronne opracowanie, które opisuje konkretne przedsięwzięcie (inwestycję) oraz jego wpływ i oddziaływanie na poszczególne elementy otaczającego go środowiska (ludzi, zwierząt, powietrza, gleby, wody itd.).

Dokumentacja ta jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja taka jest bardzo często częścią procesu pozyskania konkretnych pozwoleń np. pozwolenia na budowę czy uzyskania warunków zabudowy.

Kiedy należy opracować kartę informacyjną?

Zamknięty katalog przedsięwzięć, dla których każdorazowo obligatoryjnie trzeba opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia, został wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71 ze zm.).

Przywołany akt prawny swoim zakresem obejmuje ponad 100 różnego rodzaju inwestycji, objętych obowiązkiem przygotowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikiem jakim jest karta informacyjna i zalicza się do nich m.in.:

  • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru (tzw. wiatraki),
  • zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (farmy fotowoltaiczne),
  • zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (duże osiedla mieszkaniowe),
  • garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć,
  • punkty do zbierania lub przeładunku złomu,
  • oraz inne.

Bardzo ważną kwestią jest fakt, iż kartę informacyjną przedsięwzięcia należy przygotować nie tylko dla nowych inwestycji, ale także dla takich, przy których następuje zmiana skali i specyfiki np. poprzez rozbudowę, czy zmianę profilu technologicznego, niezależnie od tego czy podlegały już procedurze uzyskana decyzji środowiskowej.

Co powinna zawierać karta – jej zakres

Wszystkie elementy, które powinna zawierać prawidłowo sporządzona karta zostały wymienione w art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Opracowanie to jest bardzo szczegółowym dokumentem, w którym autor musi wszechstronnie i profesjonalnie opisać wiele aspektów dotyczących środowiska w tym nierzadko sporządzić specjalistyczne analizy: akustyczną, zanieczyszczeń powietrza, drgań czy emisji pola elektromagnetycznego, dla których wymagane jest posiadanie odpowiednich specjalistycznych programów i dużego doświadczenia.

Bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w pracach terenowych bardzo trudno jest także właściwie opracować inwentaryzację przyrodniczą (opis elementów fauny i flory na danym terenie), która jest także wymaganym elementem karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ponadto w karcie należy bardzo szczegółowo opisać całą gospodarkę odpadami (rodzaje, ilości, kody) oraz wpływ przedsięwzięcia na poszczególne obszary wód.

W związku z powyższym w wielu przypadkach, opracowanie profesjonalnego i eksperckiego dokumentu jakim jest karta informacyjna przedsięwzięcia powinno się zlecić profesjonalistom. Takie rozwiązanie pozwala przede wszystkim znacznie skrócić czas opiniowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, co w konsekwencji pozwoli na szybsze uruchomienie inwestycji przynoszącej zyski.

Więcej informacji oraz szczegółów znajdziesz na stronie EKO-Bydgoszcz: http://eko-bydgoszcz.pl/karta-informacyjna/

pozycjonowanie stron w projekt marketing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *